Hip Hop Young Adults Solo/Duo Semi Final

HipHop Young Adult Solo/Duo Final (ohne S. Hass)

Wer 1/2 Final Final
Stefany 48 50
Duo Hyper 43 45
Stefania & Sabrina 47 44
MJ & Blackwidow 34